Πολιτική Απορρήτου

scroll-down-button

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Stosa S.p.A, Via C. Colombo, 1 50021 Barberino Val D’Elsa (FI) Ιταλία.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΔΠ είναι η DigitalMind srl Via Fratelli Bandiera, 7 30020 Marcon (VE) για αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων, στείλτε email στη διεύθυνση info@dmind.it.

Διάρκεια επεξεργασίας: τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν για μέγιστη περίοδο 20 ετών με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου για τη διαγραφή τους όπου είναι δυνατόν και όταν δεν υπάρχουν άλλοι αντικρουόμενοι κανονισμοί αναφοράς.

Φορητότητα: σύμφωνα με το άρθ. 20 του ΓΚΠΔ 679/2016 ο διορισμένος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων DigitalMind Srl εγγυάται τη φορητότητα των δεδομένων, όπου είναι τεχνικά δυνατό.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ: τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη σε χώρες εκτός ΕΕ μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σε πλήρη συμμόρφωση με την επεξεργασία που εκφράζεται από τον χρήστη.Προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί θεμελιώδες, είναι απαραίτητο τα δεδομένα που συλλέγονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια να διαβιβάζονται σε διεθνείς οργανισμούς ή τρίτες χώρες σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες που θεσπίζονται στο κεφάλαιο V του κανονισμού: η διαβίβαση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η σωστή μεταχείριση και με την παρουσία επαρκών και κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία όλων των ενδιαφερομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων εγγυάται, σύμφωνα με το άρθ. 46 και 49 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, ότι οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτους που διαμένουν εκτός ΕΕ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες πάντα και μόνο εκείνα τα δεδομένα που αφορούν χρήστες που έχουν εκφράσει ρητή συναίνεση για αυτήν τη μεταφορά και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που εγγυάται επαρκή ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές της ακεραιότητας και του απορρήτου. Θα είναι πάντα δυνατή η ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης όπως απαιτείται από το άρθρο. 13 ΓΚΠΔ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επεξεργασίας: gdpr.stosa@stosa.it

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από αυτόν τον Ιστότοπο, είτε ανεξάρτητα είτε μέσω τρίτων, υπάρχουν: Cookie Δεδομένα χρήσης Γεωγραφική θέση Όνομα Επώνυμο Αριθμός τηλεφώνου Χώρα Επαρχία Email Τ.Κ. Αρ. ΦΠΑ Εταιρική επωνυμία Διεύθυνση Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης Δεδομένα που κοινοποιήθηκαν κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή μέσω συγκεκριμένων κειμένων πληροφοριών που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή των δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, στην περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από αυτόν τον ιστότοπο είναι υποχρεωτικά. Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να τα κοινοποιήσει, μπορεί να είναι αδύνατο για αυτόν τον Ιστότοπο να παρέχει την Υπηρεσία. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η Ιστοσελίδα υποδεικνύει ορισμένα Δεδομένα ως προαιρετικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να απέχουν από την κοινοποίηση τέτοιων Δεδομένων, χωρίς αυτό να έχει καμία συνέπεια στη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή στη λειτουργία της.

Οι χρήστες που έχουν αμφιβολίες σχετικά με το ποια δεδομένα είναι υποχρεωτικά ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ιδιοκτήτη.

Οποιαδήποτε χρήση cookie – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από αυτόν τον ιστότοπο ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, έχει ως σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας που ζητά ο Χρήστης, καθώς και για τους πρόσθετους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εάν είναι διαθέσιμη.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να τα κοινοποιεί ή να τα διαδίδει, απαλλάσσοντας τον Κάτοχο από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται με χρήση εργαλείων πληροφορικής ή/και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική αυστηρά σχετική με τους σκοπούς που υποδεικνύονται. Εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα άλλα υποκείμενα που εμπλέκονται στην οργάνωση αυτού του ιστότοπου (διοικητικό, εμπορικό προσωπικό, προσωπικό μάρκετινγκ, νομικό, διαχειριστές συστήματος) ή εξωτερικά υποκείμενα (όπως προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών τρίτων, ταχυδρομικοί ταχυμεταφορείς, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, φορείς επικοινωνίας) οι οποίοι και διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Η ενημερωμένη λίστα διαχειριστών μπορεί πάντα να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τον Χρήστη, εάν υπάρχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς· Σημείωση: σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη ή άλλη από τις νομικές βάσεις που καθορίζονται παρακάτω, εφόσον ο Χρήστης δεν έχει αντίρρηση (“opt-out”) σε αυτή τη μεταχείριση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με τον Χρήστη ή/και για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον ιδιοκτήτη.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή τρίτων.

Ωστόσο, είναι πάντα δυνατό να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση κάθε επεξεργασίας και ειδικότερα να διευκρινίσει εάν η επεξεργασία βασίζεται στο νόμο, που προβλέπεται από μια σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τοποθεσία

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να μεταφερθούν σε χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία βρίσκεται ο Χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα που σχετίζεται με τις λεπτομέρειες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για τη μεταφορά Δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, καθώς και σχετικά με μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων για την προστασία των δεδομένων.

Ο Χρήστης μπορεί να ελέγξει εάν πραγματοποιείται μία από τις μεταφορές που περιγράφονται παραπάνω εξετάζοντας την ενότητα αυτού του εγγράφου που σχετίζεται με τις λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων ή να ζητήσει πληροφορίες από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων επικοινωνώντας μαζί του στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή.

Περίοδος διατήρησης

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για τον χρόνο που απαιτείται από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Ως εκ τούτου:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και του Χρήστη θα διατηρηθούν έως ότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης.
 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων θα διατηρηθούν μέχρι να ικανοποιηθεί αυτό το συμφέρον. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως ότου ανακληθεί αυτή η συγκατάθεση. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενδέχεται να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με νομική υποχρέωση ή με εντολή αρχής.

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, στο τέλος αυτής της περιόδου το δικαίωμα πρόσβασης, ακύρωσης, διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν μπορούν πλέον να ασκηθούν.

Σκοπός επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων

Τα Δεδομένα Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέψουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να παρέχει την Υπηρεσία, να συμμορφώνεται με νομικές υποχρεώσεις, να ανταποκρίνεται σε αιτήματα ή εκτελεστικές ενέργειες, να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του (ή αυτά των Χρηστών ή τρίτων), να αναγνωρίζει τυχόν κακόβουλες ή δόλιες δραστηριότητες, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, Επαναληπτικό μάρκετινγκ και στόχευση συμπεριφοράς, Βελτιστοποίηση και διανομή επισκεψιμότητας, Χαρτογράφηση θερμότητας, Αλληλεπιδράσεις βάσει τοποθεσίας, Στατιστικά στοιχεία, Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες, Επικοινωνία με τον χρήστη, Εγγραφή και έλεγχος ταυτότητας, Πρόσβαση σε λογαριασμούς σε υπηρεσίες τρίτων, Υποδομή φιλοξενίας και υποστήριξης και δοκιμές απόδοσης περιεχομένου και λειτουργικότητας (A/B testing).

Για να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας και για τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάθε σκοπό, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα «Λεπτομέρειες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων».

Λεπτομέρειες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Πρόσβαση σε λογαριασμούς σε υπηρεσίες τρίτων
 • Επικοινωνία με τον χρήστη
 • Χαρτογράφηση θερμότητας
 • Υποδομή φιλοξενίας και υποστήριξης
 • Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες
 • Αλληλεπιδράσεις βάσει τοποθεσίας
 • Βελτιστοποίηση και διανομή κυκλοφορίας
 • Εγγραφή και έλεγχος ταυτότητας
 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ και στόχευση συμπεριφοράς
 • Στατιστική
 • Δοκιμές απόδοσης περιεχομένου και λειτουργικότητας (A/B testing)
 • Προβολή περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης διαφημιστικών ανακοινώσεων βάσει ενδιαφέροντος

Εκτός από οποιαδήποτε λειτουργία εξαίρεσης που παρέχεται από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος στην κατάλληλη ενότητα της Πολιτικής Cookie.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Cookie iubenda για το CCPA (απόρρητο)

Λύση cookie iubenda (Cookie για συγκατάθεση)

Λύση cookie iubenda (Cookies για απομακρυσμένη συναίνεση)

Δικαιώματα χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα Δεδομένα που υποβάλλει σε επεξεργασία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα:

 • να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Ο Χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων που είχε εκφράσει προηγουμένως.
 • να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του. Ο χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε άλλη νομική βάση εκτός από τη συγκατάθεσή του. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντίταξης αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα.
 • πρόσβαση στα Δεδομένα του. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο ιδιοκτήτης, σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβει αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • να επαληθεύσει και να ζητήσει διόρθωση. Ο Χρήστης μπορεί να επαληθεύσει την ορθότητα των Δεδομένων του και να ζητήσει την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • να επιτύχει τον περιορισμό της επεξεργασίας. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της διατήρησής τους.
 • να επιτύχουν την ακύρωση ή την αφαίρεση των Προσωπικών Δεδομένων του. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των Δεδομένων του από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.
 • να λάβει τα Δεδομένα ή να τα μεταβιβάσει σε άλλον ιδιοκτήτη. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα Δεδομένα του σε δομημένη μορφή, κοινώς χρησιμοποιούμενη και ευανάγνωστη από μια αυτόματη συσκευή και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, να επιτύχει την απρόσκοπτη μεταφορά τους σε άλλον ιδιοκτήτη. Αυτή η διάταξη ισχύει όταν τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα εργαλεία και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή σε συμβατικά μέτρα που συνδέονται με αυτό.
 • να προτείνει καταγγελία. Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή να κινηθεί νομικά.

Λεπτομέρειες για το δικαίωμα αντίταξης

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι, εάν τα Δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία χωρίς να το αιτιολογήσουν. Για να μάθουν εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για να ασκήσουν τα δικαιώματα του Χρήστη, οι Χρήστες μπορούν να απευθύνουν ένα αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Τα αιτήματα υποβάλλονται δωρεάν και εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός.

Πολιτική cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Εργαλεία Παρακολούθησης. Για να μάθει περισσότερα, ο Χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την Πολιτική Cookies.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία

Υπεράσπιση στο δικαστήριο

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στο δικαστήριο ή στα προπαρασκευαστικά στάδια για την τελική τους σύσταση για την άμυνα κατά της κατάχρησης κατά τη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή σχετικών Υπηρεσιών από τον Χρήστη.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Δεδομένα με εντολή των δημοσίων αρχών.

Συγκεκριμένες πληροφορίες

Κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει στον χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Αρχείο καταγραφής και συντήρηση συστήματος

Για ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση, αυτός ο ιστότοπος και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτόν ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία καταγραφής συστήματος, τα οποία είναι αρχεία που καταγράφουν τις αλληλεπιδράσεις και τα οποία μπορεί επίσης να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP του χρήστη.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας τους Χρήστες σε αυτήν τη σελίδα και, εάν είναι δυνατόν, σε αυτόν τον Ιστότοπο καθώς και, εάν είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, στέλνοντας μια ειδοποίηση στους χρήστες μέσω ενός από τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει στην κατοχή του. Επομένως, να συμβουλεύεστε συχνά αυτή τη σελίδα, με αναφορά στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Εάν οι αλλαγές αφορούν επεξεργασίες των οποίων η νομική βάση είναι η συγκατάθεση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα συλλέξει ξανά τη συγκατάθεση του Χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Τα καταστήματα Stosa Cucine προσφέρουν μια πολύτιμη εμπειρία αγορών.
Από ένα έργο καθορισμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια σε ένα περιβάλλον για να ζεις στο σπίτι.

Σημεια πωλησης κουζινων Stosa
scroll-up-button